CILJEVI UDRUŽENJA

 

1. Zalaganje za zdrave stilove življenja.

2. Poboljšanje uslova življenja celokupne zajednice, a posebno ljudi pogođenih bolestima zavisnosti.

3. Rad na smanjenju štete, koje bolesti zavisnosti nanose pojedincu i društvu.

4. Rad na poboljšanju uslova lečenja ljudi obolelih od bolesti zavisnosti i drugih mentalnih oboljenja.

5. Rad na stvaranju uslova za resocijalizaciju i rehabilitaciju osoba obolelih od mentalnih bolesti i bolesti zavisnosti.

6. Okupljanje svih zainteresovanih za ovaj problem.

7. Rad na povezivanju svih faktora u društvu koji se bave ovim problemom i saradnja sa medijima u smislu edukacije stanovnistva, senzibilizacije, kao i omogućavanje javnosti rada i problema sa kojima se srecu ljudi i profesionalci koji rade u ovoj oblasti.

 

 

 

MISIJA UDRUŽENJA

 

Podizanje opšte informisanosti stanovništva o bolestima zavisnosti, destigmatizacija obolelih od psihickih oboljenja, posebno obolelih od bolesti zavisnosti, aktivacija svih društvenih faktora, koji mogu doprineti rešavanju kako problema tretmana, tako i sistema prevencije bolesti zavisnosti. u Nišu i okolini.

Ostvarivanje sistemskih regionalnih rešenja u oblasti bolesti zavisnosti regiona jugistgočne Srbije.

 

 

Kako postati član udruženja i zašto?

Samo udruženje je sačinjeno iz nekoliko interesnih grupacija koje čine objedinjeni udruženje PUTOKAZ.

a) Klub lečenih alkoholičara

b) Klub roditelja narkomana

c) Klub lečenih narkomana

d) Stručni tim, koji osmišljava akcije udruženja sa ciljem ostvarivanja ciljeva i misije udruzenja.

e) Humanitarni klub, koji okuplja sve one humane ljude, koji svojom članarinom, dobrovoljnim prilogom, donacijom, sponzorstvom, ili humanitarnim radom žele da pomognu aktivnosti udruženja u ostvarivanju misije i ciljeva.

f) Klub onih koji vole zdrav zivot (Predvidjene su razne sekcije u okviru ovog kluba, koje mogu obuhvatati i članove svih drugih klubova i stručnog tima. Npr. planinarska sekcija, ribolovačka, turistička, pravoslavna, i bilo koja druga zavisno od interesovanja i sposobnosti članova)

 

Članom udruženja postaje svaki građanin, koji hoće da bilo svojim aktivnostima ili članarinom doprinese ostvarivanju ciljeva i misije udruženja. Članstvo je dobrovoljno.

Potrebno je kontaktirati bilo koga iz stručnog tima udruženja, uplatiti na žiro račun članarinu, čime stičete pravo na člansku kartu udruženja.

Zavisno od interesvanja odlučujete se za Klub u kome će te svojim aktivnostima rešavati svoje probleme istovremeno pomažući i drugima.

Klub lečenih alkoholičara je bitan faktor u resocijalizaciji I rehabilitaciji alkoholičara. Aktuelno u regionu Niša postoji samo terapijski Klub l.a. Nišava, kojem su obavezni da prisustvuju i alkohopličari na tretmanu. Klub l.a. Putokaza bi bio apsolutno sačinjen od ljudi koji su motivisani i na bazi dobrovoljnosti. U perspektivi je da se napravi neka vrsta mesta za okupljanje, rekreaciju…..,da se organizuju razne akcije od zabavnog, turistickog karaktera do opste korisnog preventivnog rada na bolestima zavisnosti (edukacije, nastupi na medijima, učestvovanje u Zajednici klubova lečenih alkoholičara…..)

Klub roditelja narkomana je u formiranju u uslovima Kliničkog centra i trenutno radi kao deo terapijskog procesa, a vremenom bi trebao da izađe iz okvira ustanove i da samostalno funkcionise. Aktivnosti ovog kluba su takođe višesmerne od samopomoći i razmene iskustava do sinhronizovanog delovanja prema represivnim i pravosudnim organima, da se zalažu za prava obolelih od bolesti zavisnosti. Kontakti sa medijima, sa ciljem poboljšanja uslova življenja, destigmatizacije narkomana, ukazivanje na ogromne probleme koja ova grupa stanovnika ima.

Klub lečenih narkomana ima za cilj okupljanje i organizovanje zavisnika koji su uspostavili apstinenciju od psihoaktivnih supstanci. Brojni problemi pre svega stigmatizacija, nemogućnost nalaženja posla, osuda okoline, izolovanost, porodični sukobi i druge nepovoljne socijalne momenta će kroz ovaj Klub pokušavati da zajednicki rešavaju sami zavisnici. Projekti i humantiarni rad će biti i prve aktivnosti ovoga Kluba, koji takođe postoji u uslovima KZZMZ,a težnja je da se osamostali i deluje van institucije.